Lupe Yazılım Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Etik Çalışma İlkeleri

Lupe Yazılım Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi (“Lupe”), çalışanları, iş ortakları, müşterileri ve diğer tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerinde; şeffaf, adil ve hesap verebilir olmayı benimsemekte ve işbu Etik Çalışma İlkelerini kabul ve beyan etmektedir.

Temel Değerler

Lupe olarak karar ve eylemlerimizde bize rehberlik eden temel değerlerimiz; doğruluk, dürüstlük, adil olmak, sorumluluk, güven, saygı ve yasalara uyumdur. Lupe çalışanları ve yönetimi olarak, bu değerler çerçevesinde kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergileriz.

LUPE’de, etik bir şekilde karar vermeyi, detaylı bir şekilde düşünmeyi ve karar alma öncesinde sağlıklı bir şekilde analiz etmeyi teşvik ederiz. Eyleme geçmeden önce çalışanlarımızın kendine sorması beklenen soruları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Bu eylem kanun, kural ve geleneklere uygun mu? (Doğruluk, dürüstlük, yasalara uyum)
  • Profesyonel standartlara uygun mu?
  • Kanunlara uygun mu?
 2. Bu eylem dengeli ve adil mi? Başkası yapsa, rahatsız olur muyduk? (Adalet duygusu)
  • Size göre doğru mu?
 3. Bu eylemin tüm ayrıntıları kamuoyunca duyulsa, şirketimiz ve paydaşlarımız rahatsız olur mu? (Sorumluluk, güven, saygı, duygular ve etik değerler)
  • Bu eylemde bulunduğunuzu diğerleri bilseydi zor durumda kalır mıydınız veya mahçup olur muydunuz?
  • Sizin için veya Şirketiniz için olumsuz sonuçlar doğurabilir mi?
  • Başka kimler bundan etkilenebilir (Diğer çalışanlar, siz, iş ortkaları, vb.)?
 4. "Algılanacak gerçek", "objektif gerçek" ile ne ölçüde örtüşüyor?
  • Medyaya nasıl yansırdı?
  • Makul bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?

Yasalara Uyum ve Sorumluluklar

Lupe olarak tüm işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerin mevzuatına ve milletlerarası hukuka uygun olarak yürütür, ürün ve yazılımlarımızı bu ilkelere uygun çıkarır ve geliştiririz. Geçerli tüm iş hukuku ve (modern köleliği ortadan kaldırmayı amaçlayanlar dahil) ilgili yasalara uyarız ve bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ederiz.

Mevzuat ile uyumun sağlanması için çalışanlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yapar, gerekli eğitimleri veririz.

Rekabet Mevzuatına Uyum, Haksız Rekabet

Lupe olarak tüm ticari faaliyetlerimizde rekabet ortamının korunmasını önemser, faaliyetlerimizi rekabet ve anti-tröst yasalarına uygun olarak icra ederiz.

Belirli mallar veya hizmetlerle ilgili bir piyasada dolaylı veya dolaysız olarak rekabeti bozma, kısıtlama veya ortadan kaldırma amacı güden veya böyle bir etkiye sahip veya böyle bir etkide bulunabilecek, şirketler arasındaki her türlü anlaşma ve uyumlu eylemler ve şirketlerin bu türden kararları ve uygulamalarını yasadışı kabul eder ve bu uygulamalardan kati suretle kaçınırız. Tüm iş fırsatları için adil ve etik bir şekilde rekabet etmeye kıymet verir ve bu rekabetin korunmasını önemseriz.

Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele

Lupe olarak iş ve işlemlerimizi yerine getirirken kendi adımıza ve/veya üçüncü kişiler lehine sonuçlar almak, herhangi bir şekilde iş edinme veya elde tutma veya diğer herhangi bir iş kararını etkileme amacıyla yetkililere, çalışanlara veya herhangi bir hükümet, kamu görevlisine veya uluslararası kuruluşun temsilcileri veya başka herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir rüşvet, komisyon, para veya değeri olan herhangi bir ödeme yapmaz, yasal olmayan şekilde bu kişilere nakdi veya gayri nakdi menfaat temin etmez.

Çalışma Ortamı ve İşyeri Uygulamaları

Lupe olarak çalışanlarımızın insan haklarını korur ve onlara uluslararası toplumda kabul gördüğü şekilde onurlu ve saygılı davranırız. Bünyemizdeki tüm çalışanlarımız kendi istek ve niyetleriyle çalışır ve makul bir süre önce yapılacak bildirim üzerine ve yine kendi istekleriyle işten ayrılma konusunda özgürdürler. Çalışanı çalışmaya zorlamak yasaktır. Çalışanlarımızın, istihdam edilme koşulu olarak devlet tarafından verilen kimlik, pasaport veya çalışma izinleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere seyahat, kimlik vb. hususlara ilişkin herhangi bir haktan veya belgeden mahrum kalmalarını istemeyiz.

Çalışma süreleri ile çalışanlarımızın gerçekleştireceği fazla sürelerle çalışma mevzuatta belirlenen maksimum süreyi aşmaz. İşçilere haftada en az bir gün izin verilir.

Herhangi bir cinsel taciz, cinsel istismar, bedensel ceza, zihinsel veya fiziksel zorlama veya çalışanlarımıza sözlü taciz dahil olmak üzere hiçbir sert ve insanlık dışı muamele yapmayız ve böyle bir muamele tehdidi söz konusu olmaz. Etnik kökeni, ırkı, milliyeti, kültürü, cinsiyetleri, cinsel kimlikleri, cinsel yönelimleri, yaşları, dili, dini inançları, engellilik ve yasal durumları, felsefi ve siyasi görüşü, çalışma yöntemi veya diğer ilgili özellikleri ne olursa olsun tüm çalışanlarımıza adil ve eşit davranırız. Bu doğrultuda taciz ve yasa dışı ayrımcılığın olmadığı insan onuruna yakışan bir çalışma ortamı sağlar ve işe alma, terfi, ücretlendirme, rotasyon ve diğer hiçbir istihdam uygulamasında ayrımcılık yapmayız.

Mevzuata uygun olarak, çalışanlarımızın özgürce örgütlenme, işçi sendikalarına katılıp katılmama, temsil talep etme gibi haklarına saygı duyarız. Çalışanlarımız misilleme, yıldırma veya taciz korkusu olmaksızın çalışma koşulları hakkında yönetimle açık bir şekilde iletişim kurabilirler. Kanuna aykırı işten çıkarma uygulaması yapmayız.

Lupe çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Lupe kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddütte düştüğümüz durumlarda Yöneticimize veya Etik Kurul'a danışırız.

Hediyeler ve Ticari İkramlar

Lupe olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz, yetkililerimiz, sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız ve sayılan kişilerin birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) ile partnerleri veya duygusal/ romantik ilişki içerisinde olduğu kişiler bu maddelerin yerine getirilmesi sırasında veya bununla ilişkili olabilecek şekilde ticari nezaket sınırları içerisinde olanlar hariç hiçbir hediye, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantaj, kişisel hizmet veya destek, nakdi ve gayri nakdi herhangi bir menfaat hayır amaçlı da olsa teklif, talep ve kabul etmezler.

Lupe olarak doğrudan ya da dolaylı olarak tercih ve kararlarımıza etki edecek nitelikteki hiçbir hediye, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantajları, kişisel hizmeti veya desteği, hayır amaçlı da olsa talep ve kabul etmeyiz.

Bağışlar ve Sponsorluk

Lupe olarak toplumsal duyarlılığı yüksek bir şirketiz ve özellikle toplumun dezavantajlı grupları başta olmak üzere eğitim ve sosyal projelere bağışlar yaparız. Tüm bağış süreçlerimizde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği önemseriz.

Kara Para Aklama ve Terörizmin Önlenmesi

Lupe olarak kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesi için tüm faaliyetlerimizde gereken hassasiyeti gösterir ve denetimlerimizi gerçekleştiririz. Vermiş olduğumuz tüm yazılım geliştirme, bakım destek ve ilgili tüm hizmetlerin ödemelerini banka kanalı ile kayıtlı olarak gerçekleştirir, şüpheli veya riskli görülen iş ilişkilerine girmekten kaçınır, iş ortaklarımız konusunda seçici davranırız.

Çocuk İşçi Çalıştırmama

Lupe olarak 4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan ve 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç çalışanlar bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç çalışanların çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslarını kapsayan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e uygun hareket eder, çocuk çalışan çalıştırmayız.

Çevre, Güvenlik ve Sağlık

Lupe olarak bizler, çevrenin korunmasına yönelik tüm faaliyetler (su tüketiminin azaltılması, atık yönetimi- atıkların azaltılması ve geri kazanımı vb.) sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütürüz. Çevre ile ilgili yürürlükteki tüm kanun ve düzenlemelere uyarız.

Aynı zamanda Lupe olarak tüm çalışanlarımızın sağlığını önemser, çalışma ortamımızı tüm güvenlik tehditlerinden korur, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alırız.

Sürekli çalışan girdilerinin ve eğitiminin, işyerindeki sağlık ve güvenlik sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi için kilit önemde olduğunun farkındayız.

Acil durumları ve olayları belirler ve değerlendirir ve acil durum raporlaması, çalışan bildirim ve tahliye prosedürleri, çalışan eğitimi ve tatbikatları, uygun yangın algılama ve söndürme ekipmanı ve kurtarma planları dahil olmak üzere acil durum planları ve müdahale prosedürlerini uygulayarak bunların etkilerini en aza indiririz.

Tehlikelerin yeterince kontrol edilemediği durumlarda, çalışanlarımıza uygun kişisel koruyucu ekipman sağlarız.

Ayrıca Lupe olarak çevresel sorumluluğun dünya standartlarında ürünler üretmenin ayrılmaz bir parçası olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimiz sırasında çevre mevzuatına uyumun yanı sıra halkın sağlık ve güvenliğini de gözetip ve faaliyetlerinin toplum, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirip ve bu amaçla her türlü atığın, azaltılması veya ortadan kaldırılması için azami çaba sarf ederiz.

Ürün ve hizmetlerin kalitesinin, üretimin tutarlılığının ve çalışanların moralinin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamıyla iyileştirildiğini kabul ederiz.

İş Yönetimi

Lupe olarak tüm iş fırsatları için adil ve etik bir şekilde rekabet ederiz. Ürün ve hizmetlerin satışının veya lisanslanmasının ve çalışanlarımızın 3.kişilere yaptıkları tüm beyanların doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlarız.

Çalışan Hakları ve Modern Kölelik ile Mücadele

Lupe olarak bizler, çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görür, haklarına saygı duyar ve bu hakları koruruz. Çalışanlarımıza saygılı, adil ve insan onurunu güvence altına alan bir çalışma ortamı sunarız.

Dürüst, güven içeren, yapıcı iletişim anlayışını benimser, sevgi, saygı çerçevesinde etik davranışlar sergiler, onur ve gurur kırıcı hareketlerden kaçınırız. Çalışanlarımızın fikirlerini önemser, fikirlerini özgürce ifade edebildikleri çalışma ortamları yaratırız.

Lupe olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna yaraşır ve huzurlu bir çalışma ortamında çalışmaları için gereken tüm tedbirleri alır, çalışanlarımızın geri bildirimlerini önemseriz. Çeşitli yaş, din, etnik kökenden kişilerle bir arada çalışırız. Modern köleliği ortadan kaldırmayı amaçlayan tüm düzenlemeler ile İş Hukukuna uyumlu faaliyet gösteririz.

Şikayet, Görüş, Geribildirimler ve Etik Kurulu

Lupe olarak tüm çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın şikayet, görüş ve geri bildirimlerini önemser, bunları toplayarak gerekli iyileştirmeleri sağlarız. Geri bildirimin gelişimin en önemli unsurlarından olduğunu bilir ve teşvik ederiz. Bu bildirimlerin yapılması halinde kişilerin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirleri alırız.

Lupe olarak tüm çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın şikayet, görüş ve geri bildirimlerini alabilmek ve değerlendirmek adına bir Etik Kurulu’na sahibiz, temas ettiğimiz tüm kişi grupları bu Etik Kurulu’na etik@lupe.com.tr mail adresinden ulaşır, bu mail adresini web sitesinde paylaşırız ve bu mail adresine gelen tüm mailleri Lupe Etik Kurulu tarafından özenle değerlendiririz.

İş Ortakları ve Müşteriler ile İlişkiler

Lupe olarak iletişim ve nezaketin öneminin farkındayız ve tüm müşterilerimiz ve paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde sabırlı, nazik ve etik kurallara uygun davranır, açık ve etkili iletişim kurmayı önemseriz.

Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği

Lupe olarak tüm kişi gruplarının ve ticari sırların gizliliğini önemser, bünyemizde bulunan tüm gizli bilgiler ile kişisel verilerin korunması için gerekli tüm tedbirleri alırız. Kişisel verileri yalnızca gerekli olduğu ölçüde işler, usule uygun olarak saklar ve koruruz. Veri yaşam döngüsü tamamlanan tüm kişisel verileri gecikmeksizin uygun yöntemle imha ederiz. Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin tüm haklarını önemser, bu hakların kullanımı için ilgili kişilere destek olur ve yol gösteririz.

Bilginin Lupe vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biri olduğunu biliriz. Bu doğrultuda, bilgiyi etkin kullanır, doğru şekilde paylaşır ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanmasının şirketimizin ve çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğunu kabul ederiz.

Lupe çalışanları olarak etik ilkelerimizi yerine getirmekle yükümlü olduğumuzu aksi halde disiplin hükümlerinin uygulanması gerekeceğini bilir ve kabul ederiz.